Artikel 1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Lientje, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Lientje.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling door de opdrachtgever op de website van Lientje en aanvaarding van de bestelling door Lientje. De aanvaarding door Lientje geschiedt door toezending van een schriftelijke bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 3. Prijzen en tarieven
1. Tenzij schriftelijk (per email) anders vermeld, zijn de door Lientje opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W. en omzetbelasting.
2. Lientje is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke (per email) kennisgeving aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Lientje aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk (per email) op te zeggen.
3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 20% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is Lientje gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Termijnen
1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Lientje aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever Lientje schriftelijk (per email) aan te manen, waarbij aan Lientje alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Lientje overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,00.
2. Lientje zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever, en/of verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan Lientje ter beschikking worden gesteld. Iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Lientje, zal opdrachtgever Lientje hiervan vrijwaren.
3. Lientje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.
4. Lientje zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 6. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Lientje niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Lientje.

Artikel 7. Privacy
Lientje onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Lientje hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Forumkeuze en toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen Lientje en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Lientje gedane offertes en met Lientje gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Lientje.

II HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE

Artikel 1. Lientje biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:
a. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. Lientje stelt de schijf- en dataruimte steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijf- en dataruimte zelf in de gaten houden;
b. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van Lientje met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet;
c. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is;
d. Het leveren van gebruiksondersteuning.

Artikel 2. Domeinnaamregistratie
1. Lientje zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).
2. Lientje zal -PER EMAIL- de afnemer diverse keren voor het einde van het contract attenderen dat het contract (en dus de domeinnaam) bijna verloopt.
3.a Indien de afnemer de overeenkomst wenst te verlengen, hoeft deze niets te ondernemen, en zal automatisch 30 dagen voor einde contract de factuur -per email- ontvangen.
3.b Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigen, dan dient de afnemer de diensten stop te zetten middels het klantensysteem op de website van Lientje.
4. Indien om wat voor reden dan ook de overeenkomst wordt beëindigd en/of de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, dient de afnemer zelf de dienst stop te zetten middels het klantensysteem van Lientje en de eventuele verhuizingstoken per email op te vragen, en dan zal Lientje alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.
5. De domein word uitsluitend verlengd ná betaling van de domein inclusief de eventuele quarantaine kosten (indien van toepassing).
6. Lientje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van een domein indien de afnemer de betalingsverplichting heeft verzuimd.

Artikel 3. Verplichtingen afnemer
1. Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van Lientje geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:
· de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
· geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
· geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
· niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
· niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
· zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent;
· niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (beter bekend als SPAM);
· geen virussen verspreiden;
· niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Lientje wordt verhinderd;
· geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (b.v warez, linken en doorverwijzingen).
· niet gebruik maken van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange programma’s;
· niet gebruik maken van script/programma’s waarvan bekend staat dat deze veel resources van de computersystemen van Lientje vergen;
· geen harde porno verspreiden (erotische content word wél toegestaan).
2. Indien afnemer, naar het oordeel van Lientje, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Lientje, is Lientje gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat Lientje tot enige schadevergoeding gehouden is.
3. Het is afnemer toegestaan de diensten van Lientje ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Lientje en afnemer. Indien Lientje onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is Lientje gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren.
4. Aangezien de afnemer zelf online zijn contactgegevens kan aanpassen in het Lientje klantensysteem, heeft de afnemer zelf de verantwoording voor het aanpassen van zijn email-communicatie adres in het Lientje klantensysteem. Indien de afnemer dit verzuimt, en hierdoor (belangrijke) emails misloopt, kan Lientje hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.